I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS (toliau – BKT) siekia užtikrinti, kad klientai, interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mumis ir mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl labai svarbu, kad Jūs atidžiai susipažintumėte su šia Privatumo politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame  Jūsų asmens duomenis. 
 2. Naudodamiesi BKT Interneto svetaine, taip pat naudodamiesi BKT siūlomomis paslaugomis bei kitais pagrindais suteikdami BKT savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis. Privatumo politika reglamentuoja BKT tvarkomus asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų bendrovėje, BKT interneto svetainėje www.bkt.lt (toliau – Interneto svetainė), susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos BKT gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas. 
 3. Tvarkomų asmens duomenų valdytojas – UAB BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS (juridinio asmens kodas 141544519, registruotos buveinės adresas: Nemuno g. 163, Klaipėda, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas bkt@bkt.lt, telefono numeris +370 46 304 400).
 4. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius lankytojas naudoja prisijungti prie Interneto svetainės.
 5. Informuojame, kad BKT gali pasitelkti kitus asmenis asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.
 6. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 7. Apibrėžtys:
  1.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
  3. Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
  4. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

 1. Renkame šio tipo duomenis:
  1. tuos, kuriuos Jūs pateikiate, kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių, perkate BKT paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
  2. Vaizdo duomenis;
  3. tuos, kurie generuojami, kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje);
  4. tuos, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
 2. Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti tam tikrų paslaugų.
 3. Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai BKT. BKT nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 4. BKT renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate ar kuriuos BKT gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis:
  1.  laivų įgulų narių asmens duomenis: vardas; pavardė; laipsnis; gimimo data; gimimo vieta;  asmens tapatybės dokumento duomenys (numeris, galiojimo data); asmens daiktų deklaracija; jūreivio paso duomenys (numeris, galiojimo data), specialiųjų kategorijų – laivo medicininė deklaracija, tautybė.
  2. įgulų šeimos narių asmens duomenis: vardas; pavardė; gimimo data; asmens tapatybės dokumento duomenys (numeris, galiojimo data).
  3. asmenų patenkančių į BKT teritoriją duomenis: vardas; pavardė; pareigos; pilietybė; dokumento tipas; dokumento Nr.; įmonės pavadinimas; nuotrauka; el. paštas; telefono Nr; transporto priemonės registracijos numeris ir markė; leidimo išdavimo data ir galiojimo laikas; įėjimo/įvažiavimo laikas, išėjimo/išvažiavimo laikas.
 5. BKT renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, užsakydami paslaugas ar lankydamiesi Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių Jums prisijungus prie Svetainės:
  1.  lankytojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą, paliktus komentarus Interneto svetainėje, kitus duomenis, kuriais lankytojas savanoriškai pasidalino lankydamasis interneto svetainėje (slapukai);
  2. paliekant komentarus Interneto svetainėje, prašoma lankytojo neatskleisti specialių kategorijų asmens duomenų (pvz., informacijos apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą). Jei dėl kokios nors priežasties lankytojas nutaria pateikti BKT specialių kategorijų asmens duomenis ar kitą konfidencialią informaciją, toks veiksmas laikomas aiškiu lankytojo sutikimu BKT rinkti ir naudoti tokius duomenis ir informaciją tikslais, nurodytais šioje privatumo politikoje.
 6. BKT renka ir toliau tvarko vaizdo duomenis duomenų subjektų, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės BKT teritorijoje. Vykdant vaizdo stebėjimą yra tvarkomi tik vaizdo duomenys.

Vaizdo stebėjimo laukas apima Bendrovės nuomojamų uosto žemės sklypų ir naudojamų uostų krantinių teritoriją, pasienio zoną, perimetrą apie pasienio teritoriją, įvažiavimo ir perėjimo į teritoriją vartus, automobilių stovėjimo aikšteles, laivų krovos ir krovinių tvarkymo darbo vietas, perimetrą apie statinius, geležinkelio kelius ir geležinkelio vartų prieigas:

Vaizdo stebėjimo vietaStebima teritorijaKamerų skaičiusVaizdo įrašų trukmė, dienosGarso įrašymas
Nemuno g. 24, KlaipėdaValdoma kamera130nedaromas
Nemuno g. 168, KlaipėdaValdoma kamera1230nedaromas
Nemuno g. 168, KlaipėdaPerimetras1830nedaromas
Nemuno g. 168, KlaipėdaĮvažiavimas730nedaromas
Nemuno g. 168, KlaipėdaIšvažiavimas430nedaromas
Nemuno g. 168, KlaipėdaKrantinė Nr. 101130nedaromas

Bendrovė vaizdo įrašus teikia VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai vadovaujantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2015-07-03 įsakymo Nr. V-143 „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto automobilių ir pėsčiųjų vartų techninės kontrolės sistemos techniniai reikalavimai“ 6 punkte nustatyta tvarka ir atvejais, duomenys taip pat teikiami teisėsaugos institucijoms.

 1.  Asmens duomenų saugojimas:
  1. Duomenų subjekto asmeninė informacija saugojama ne ilgiau negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti;
  2. asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegtos fizinės ir techninės priemonės, kad būtų apsaugota visą informacija, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais. Duomenys bus saugomi 3 metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti;
  3. ilgesnis negu nustatyta Privatumo politikos 14.2 p. asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos (dėl kurios yra atliekamas tyrimas) arba kai duomenys būtini tinkamam ginčui, skundui išspręsti ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 2. Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai:
  1. kai taikoma teisinė prievolė, t. y. galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja mus tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  2. kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį;
  3. asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
  4.  asmens duomenis reikia tvarkyti siekiant Bendrovės teisėto intereso.
 3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
  1. tinkamam paslaugų suteikimui, apdorojimui ir administravimui;
  2. Svetainės lankytojų identifikavimui;
  3. įgyvendinant tarptautinių, Lietuvos Respublikos įstatyminių ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių uosto apsaugą ir uosto režimą, reikalavimus;
  4. Vaizdo stebėjimas BKT vykdomas siekiant užtikrinti uosto teritorijos naudojimo tvarkos ir režimo laikymąsi: užkirsti kelią terorizmui, nesankcionuotam asmenų, ginklų, padegamųjų įtaisų ir sprogmenų patekimui į Lietuvos Respublikos jūrų uostų teritoriją, laivus, uostų įrenginius, draudžiamąsias zonas, sumažinti grėsmę keleivių, laivų, jų įgulų ir uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) saugumui, taip pat   užtikrinti muitinės prižiūrimos uosto komplekso zonos kontrolę, nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti bendrovės ir klientų turto saugumą ir neliečiamumą;    
  5. atsakymams į pateiktas užklausas/prašymus pateikti;
  6. informuoti apie vykusius renginius, socialines iniciatyvas ir kitą BKT veiklą;
  7. galimybė vykdyti statistinę ir kitą analizę, kurią atliekant nuolat tobulinamas tinklalapio turinys.
 4. Duomenų perdavimas:
  1. BKT be duomenų subjekto atskiro sutikimo jo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tai būtina teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų ir šios Privatumo politikos nustatytais atvejais.

III SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia duomenų subjektui teisių, kuriomis jis gali laisvai naudotis, o BKT privalo užtikrinti duomenų subjektui tokią galimybę. Duomenų subjektas turi šias teises:
  1. teisė susipažinti su BKT tvarkomais jo asmens duomenimis. Duomenų subjektas turi teisę gauti BKT patvirtinimą, ar BKT tvarko asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su BKT tvarkomais duomenų subjekto asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius;
  2. teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė duomenų subjekto pateikti duomenys arba duomenų subjektas mano, kad BKT tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga, duomenų subjektas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
  3. teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas), duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad BKT ištrintų jo asmens duomenis;
  4. teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai duomenų subjekto duomenis BKT tvarko duomenų subjekto  sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir duomenų subjekto sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas;
  5. reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų duomenų tvarkymą, kai:
   1. duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti duomenų tikslumą;
   2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti;
   3. BKT nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   4. duomenų subjektas paprieštaravo jo asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar BKT teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
  6. prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).
  7. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis BKT teisėtais interesais;
  8. teisė pateikti skundą. Jeigu duomenų subjektas mano, kad jo duomenis BKT tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, reikėtų kreiptis tiesiogiai į BKT. Jeigu duomenų subjekto netenkins BKT siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, jo nuomone, BKT nesiėmė pagal duomenų subjekto prašymą būtinų veiksmų, duomenų subjektas turės teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt.
 1. Norėdami įgyvendinti savo teises, duomenų subjektai kviečiami užpildyti Prašymo formą (pridedama prie šios Privatumo politikos)  ir siųsti el. paštu bkt@bkt.lt. BKT informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės BKT gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį.
 2. BKT atsakingas darbuotojas gavęs duomenų subjekto Prašymą ir įvertinęs jo turinį ir klausimo apimtį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas susisieks su duomenų subjektu ir jį informuos apie jo teisių įgyvendinimo terminus, teisines ir technines galimybes.

IV SKYRIUS

SLAPUKAI

 1. Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, BKT gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų (angl. cookies) ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje, kai joje apsilankote.
 2. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.
 3. BKT Interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:
Slapuko pavadinimasSlapuko atliekamos funkcijosDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
pll_languageLankytojo kalbos pasirinkimo išsaugojimasSlapukas naudojamas išsaugoti lankytojo kalbąApsilankius interneto svetainėje1 metus
_gaSlapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinktiApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“Apsilankius interneto svetainėje2 metus ir 2 mėnesius
_gatSlapukas ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičiųNeįrašo jokios informacijos apie naudotojąApsilankius interneto svetainėje1 minutę
_gidSlapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinktiŠis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos adresu: https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gidApsilankius interneto svetainėje2 dienos
 1. Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas svetainės lankytojas davė sutikimą. Apsilankius BKT interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumos naršyklių nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti, taip pat galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Norint daugiau sužinoti, kaip reikia valdyti slapukus, galima apsilankyti naudojamose naršyklių svetainėse:

„Firefox“ – https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas
„Chrome“ – https://support.google.com/chromebook/answer/95647?hl=lt
„Internet Explorer 10-11“- http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 1. Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, BKT interneto svetainė gali neveikti tinkamai.
 2. Informuojame, kad Interneto svetainėje naudojami ir būtinieji slapukai, kurie užtikrina interneto svetainės funkcionalumą ir kurių naudojimui Jūsų atskiro sutikimo nereikia.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. BKT, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo duomenų subjekto asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.
 2. BKT, įvertinusi riziką ir nustačiusi duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims, nedelsdama apie tai informuoja asmenis.
 3. BKT už duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims atsako Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į BKT  vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Privatumo politika yra skelbiama interneto svetainėje.
 2. Privatumo politika yra taikoma nuo 2020 m. birželio 1 d.

Mūsų partneriai